Verksamhet

Advokatbyrån bedriver allmän praktik med följande särskilda inriktningar:

Brottmål vilket innebär uppdrag som offentlig försvarare för den som är misstänkt för att ha begått ett brott eller som målsägandebiträde för den som har blivit utsatt för brott.

Socialrätt med biträde åt kommuner i mål om LVU, särskilt förordnade vårdnadshavare m.m.

Skadeståndsrätt samt även ärenden om skadereglering av trafikskador mot försäkringsbolag.

Advokat Elisabeth Nygren anlitas i brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Vidare som biträde åt kommuner i mål om LVU m.m. samt skadeståndsrätt. 

Elisabeth Nygren är främst verksam vid domstolarna i Jönköping, Eksjö, Växjö, Linköping och Kalmar. 

Inträdde i Advokatsamfundet 1996.

Mobil 0708 30 37 82

Direktnummer: 036 30 37 79

elisabeth@advokatnygren.se

Advokatetik

Advokat är en i lag skyddad titel för den jurist som är ledamot i Sveriges Advokatsamfund. De regler som gäller för en advokat finns i rättegångsbalken samt i advokatsamfundets stadgar och etiska regler. 

Som advokat följer jag de etiska reglerna vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar mitt oberoende, min lojalitet med klienten, min tystnadsplikt och min skyldighet att se till att mina uppdrag är fria från intressekonflikter, s.k. jäv. Allt för att jag på bästa sätt ska utföra mina uppdrag.

Som advokat har jag en skyldighet att varje år vidareutbilda mig. Som advokat står jag under Advokatsamfundets tillsyn. 

Advokatsamfundet.se

Personuppgifter

Advokatbyrån är mån om klientens personliga integritet och att skydda de personuppgifter som advokatbyrån behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är att vi skall kunna fullgöra det uppdrag vi åtagit oss.

Behandling av personuppgifter vi gör sker i samband med jävs-och penningtvättskontroller samt arkivering av handlingar efter att ett uppdrag har avslutats grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Mer information

Konsumenttvistnämnden

Om klient som är konsument är missnöjd med den tjänst som advokaten har lämnat kan denna kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka nå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd har klienten möjlighet att få saken prövad inom ramen för advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.